سلیم الجبوری

سلیم الجبوری، سیاستمدار میانه رو و سنی مذهب، توسط نمایندگان مجلس عراق به عنوان رییس مجلس این کشور انتخاب...