سمیه

سمیه سوامیناتان اعلام کرده که حجاب اجباری به معنای نقض حقوق اساسی انسانی است و به همین سبب از...