سمیه مهری

نسائی - اعتراف می‌کنم که در مورد سمیه و دخترش نتوانستم به عنوان یک عکاس پای تعهدم بایستم.

آیدا قجر- در پی مرگ سمیه مهری، قربانی اسیدپاشی، سرنوشت دختران او در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و...

نسیم روشنایی- با اسید از زنان انتقام می‌گیرند، با اسید نهی از منکر می‌کنند، با اسید سگ‌های ولگرد را...

دختر سمیه رعنا از او به جای مانده و او نیز قربانی اسیدپاشی است