سنجاب

با توجه به اين که منطقه بهشت کوه کرکی پلدختر زيستگاه گونه‌های نادر سنجاب است در اثر آتش سوزی،...