سندیکایکارگران شرکت واحد

سندیکای #کارگران_شرکت_واحد روز اول ماه مه مقابل #مجلس تجمع برگزار می‌کند. در #فراخوان_سندیکا آمده است که سندیکای کارگران شرکت...