سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌ رانی تهران و حومه

اعضای سندیکای شرکت واحد در بیانیه‌ای برگزاری مجمع عمومی با حمایت نهادهای امنیتی و وزارت کار را «پروژه امنیتی...