سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز جمعه ۲۰ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده...