سنگ دختران

بیژن روحانی - عوامل طبیعی و انسانی «بند سنگ دختران» در استان فارس را با آسیب‌های فراوانی روبه‌رو کرده...

سد داریوش هخامنشی در معرض خطر توسط عوامل طبیعی و انسانی است.