سهراب سلیمانی

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزودن نام سهراب سلیمانی، مدیر پیشین زندان‌های تهران به فهرست تحریم‌های آمریکا را...

سهراب سلیمانی، معاون امنیتی و انتظامی سازمان زندان‌ها برای دست داشتن در نقض حقوق بشر به لیست تحریم‌های وزارت...

در حالیکه ۴۰ زندانی سیاسی