سهراب سپهری

سروش دباغ − نوشتار پیش رو، فصلی از کتاب منتشر نشده نبض خیس صبح است. درسگفتارهایی درباره شعر و...

سنگ تازه‌ای بر گور سهراب سپهری قرار گرفته بود که تخریب شد. متولیان امام‌زاده سلطان علی از گردهمایی طرفداران...