سهراب سپهری

سروش دباغ − این جستار با ارایه تعریفی از «ذهن‌آگاهی» به بررسی چند شعر از سپهری می‌پردازد. هدف از...

سروش دباغ − نوشتار پیش رو، فصلی از کتاب منتشر نشده نبض خیس صبح است. درسگفتارهایی درباره شعر و...

سنگ تازه‌ای بر گور سهراب سپهری قرار گرفته بود که تخریب شد. متولیان امام‌زاده سلطان علی از گردهمایی طرفداران...