سهیل مهدی

تداوم لغو مسابقات ورزشی در پی دستوری محرمانه.