سوء تغذیه کودکان در جهان

براساس گزارش صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، از هر سه کودک نوپای جهان یک نفر از اثرات سوء تغذیه...

چهار کشور یمن، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی از سوء تغذیه شدید کودکان در رنج‌اند. سومالی را خشکسالی نیز تهدید...