سواد آموزی

باسواد‌ی در سه سال پسین در افغانستان از ۳۶‌درصد به ۳۸‌درصد رسیده. پایین بودن آگاهی عمومی، چالش‌های امنیتی، اقتصادی...

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش تهران می‌گوید از بین ۱۱۶ هزار نفری که در سرشماری ۱۳۹۰ در تهران بی‌سواد...