سوانح کاری منجر به مرگ در ایران

یک کارگر پتروشیمی فارابی و یک کارگر ساختمانی در دو حادثه جداگانه جان خود را از دست دادند.

عیاض معروف، کارگر ۲۵ ساله که از کمربند ایمنی برای کار در ارتفاع برخوردار نبود، بر اثر سقوط جان...

تنها در چهار ماه نخست سال جاری ۴۴۷ کارگر در سوانح مربوط به محل کار در خراسان رضوی جان...