سوخن رسانی به هواپیماهای ایرانی

مقامات ایران می‌گویند ترکیه، لبنان و اکثر کشورهای اروپایی از ارائه سوخت به هواپیماهای ایران خودداری می‌کنند و هفت...