سوگواری

ف. دشتی − چگونه می‌شود که مرگ برخی مرگ به شمار نمی‌آید؟ سوگواری‌های برگزار نشده‌ی قربانیان تاریخ، جهان را...

سمیه‌ رستم‌پور - این متن تلاشی است برای پیوند دادن تجربه‌های شخصی سوگواری به امور اجتماعی‌سیاسی و جهانشمولِ مرگ...

ف. دشتی – در این مقاله از حق دفن به صورتی شایسته و حق سوگواری سخن می‌رود، و نیز...

هوپ لیتوف، برای درک خودکشی و رهایی از غم خودکشی خواهرش مستندی ساخته است به نام: ۳۲...

تقی روزبه - مردم انگار شباهتی بین سرنوشت این هنرمندجوان و سرنوشت خود می بینند, احساس همسان انگاشتن سرنوشت...