سياست پناهندگی اتحاديه اروپا

چهار قایق حامل پناهجویان در سواحل لیبی بر اثر باد تند و امواج شدید غرق شد. در این سانحه...

بیش از دو میلیون شهروند