سپاه در فهرست تروریستی آمریکا

سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران درباره نزدیکی دولت به سپاه و همکاری سپاه با دولت گفت در ‌هنگام...

احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مقامات دولتی ایران را به واکنش کشانده است....

احتمال قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی وجود دارد. ظریف سپاه را «افتخار ایران» خوانده و سخنگوی دولت...