سپاه و آمریکا در تنگه هرمز

ناوگانی از کشتی‌های جنگی سه کشور آمریکا، فرانسه و بریتانیا قرار است در مانوری نظامی مشترکاً به تمرین نابودکردن...

۴ قایق‌ سپاه به ناوشکن آمریکایی ماهان در تنگه هرمز نزدیک شدند و هشدارها را نادیده گرفتند. یک بالگرد...