سپاه کورین

این مقام نظامی شب هنگام در مسیر «زاهدان به خاش» هدف گلوله قرار گرفته. یک مقام آگاه گفته...