سکونت‌گاه‌های غيررسمی

نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت استان البرز در بافت‌های فرسوده ناکارآمد و سکونتگاه های غیر رسمی ساکن...

شش میلیون ایرانی در سکونت‌گاه‌های