سیاست جمعیتی

تاکید دوباره وزیر بهداشت بر سیاست‌های جمعیتی موردنظر رهبر جمهوری اسلامی و نقش جامعه مامایی در اجرای این سیاست‌ها

سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی به ارتش ایران نیز کشیده شد. با موافقت رهبر جمهوری اسلامی از این پس سربازان...

ناصر کرمی - خبر غافلگير کننده است: اگر دولت بخواهد رشد جمعيت را به نرخ سالانه ۸ درصد...