سیاست نفتی عربستان سعودی

عربستان همواره بازیگر اصلی بازار نفت بوده و از قدرتش برای پیشبرد اهداف سیاسی سود جسته؛ اینک ورق...