سید ابراهیم رئیسی

خبر: ریاست ابراهیم رئیسی بر

رئیس، دبیر و سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در اولین جلسه این هیأت، انتخاب شدند.