سید احمد موسوی خوئینی

جن اینمایر - زبان‌های بیگانه بر تصمیم‌گیری ما در دوراهی‌های اخلاقی تاثیر می‌گذارند.

جونز - کانلی از سکولاریست‌ها می‌خواهد که نگاهی دقیق بیندازند به تاریخ سکولاریسم، و آنها را تشویق می‌کند که...