سید علی صالحی

کانون نویسندگان هیچ شباهتی به بعضی حزبک‌ها ندارد که هر مقطع به یک چهره جلوه کند. کانون جلال و...

حاکمیت سیاست دوگانه فرهنگی‌اش را اعمال می‌کند: وعده گشایش و تداوم فروبستگی‌ها. در این میان تهاجم به کانون نویسندگان...