سید قطب

علی افشاری- تونس همانطور که نقطه عزیمت بهار عربی شد. می‌تواند بدیل تقابل با آمریت و دنبال کردن دموکراسی...

علی افشاری − غرب‌ستیزی جریانی است که در تاریخ معاصر ایران ریشه دوانده و همچنین نمونه‌های جهانی و منطقه‌ای...

اکبر گنجی − سید قطب ‌(‌۱۹۶۶- ۱۹۰۶) یکی از رهبران و نظریه پردازان اخوان المسلمین بود. در سال ۱۹۵۴...