سید محمدرضا عالی پیام

در همین زمینه: دادستان شیراز:

به دنبال تجمع گسترده گروهی از مردم در پاسارگاد شیراز و برگزار کردن مراسمی غیر‌رسمی برای بزرگداشت کوروش، دادستان...

محمدرضا عالی‌پیام، شاعر طنزپرداز، دستگیر شده، در حین دستگیری کتک خورده و اکنون به دلیل جراحات در بیمارستان بستری...

سید محمدرضا عالی پیام، ملقب