سیل در جنوب

یک زن و یک کودک پنج ساله در بندرعباس و یک تن در لارستان استان فارس در مسیر سیل...