سیمین صبری

سیمین صبری، روان‌پزشک و فعال

چرا با وجود مشکلات اساسی سیاسی و اقتصادی و ...، مسائل قومی از درجه بالاتری از حساسیت برخوردار هستند...