سینا ملکی

عابد توانچه، علی کاوه، سینا ملکی: بازگشت به مبارزه طبقاتی و شکستنِ حلقه‏‌ی شکننده