شاخص صلح جهانی، شاخص صلح جهانی ۲۰۱۹، مؤسسه اقتصاد و صلح

بر اساس جدیدترین «شاخص صلح جهانی»، جهان برای اولین بار در پنج سال اخیر به‌شکل نامحسوسی صلح‌آمیزتر شده است....