شاخص پیشرفت اجتماعی

جایگاه ایران از نظر آلودگی هوا در رتبه ۱۰۵، از نظر شاخص‌های بهداشت وسلامتی در رتبه ۱۰۱ و از...