شادی در ایران

در این پژوهش ۲۷ هزار و ۸۱۳ نفر از افراد دارای سن ۱۸ تا ۶۵ سال در سطح کشور...

مؤسسه گالوپ در یک نظرسنجی تازه رتبه ۱۳۸ کشور جهان را از نظر خنده و شادی اعلام کرد.

به‌گفته ریيس انجمن مددکاران اجتماعی ايران گفت رتبه شادی و نشاط ايران در ميان ۱۵۷ کشور دنيا ۱۱۵ است.