شاد در تهران

جوانان تهرانی که همراه «کمپین شاد» فرل ویلیامز، خواننده آمریکایی، ویدئوهای رقص خود را منتشر کردند، دستگیر شدند....