شانزده آذر

روز دانشجو با چند مراسم موازی در دانشگاه‌های مختلف، روزی برای طرح شعارهای جناح‌های سیاسی بود. روحانی در مراسم...

از شانزده آذر ۱۳۳۲ تا امروز بیش از نیم قرن گذشته است. شانزده آذر روز دانشجو است؛ روزی که...