شاپور جورکش

شاپور جورکش، منتقد ادبی، شاعر و نويسنده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران را متهم کرده که «نويسندگان را...