شاکرجان حکیموف

آیا تغییر سیاست‌های ازبکستان و تاجیکستان و نزدیکی این دو کشور برای دیگر کشورهای همسایه آنها و روسیه نگران‌کننده...

شهزاده سمرقندی- خبرهای متناقضی در باره درگیری نظامیان تاجیکستان و گروه‌های مسلح وابسته به معاون وزیر دفاع منتشر شده‌اند....

برای بسیاری از رای‌دهندگان در انتخابات رییس‌جمهوری تاجیکستان، از شش نفر نامزدی که به مرحله نهایی انتخابات رسیده‌اند، تنها...

گفت‌وگو با شاکرجان حکیموف، پروفسور علوم سیاسی