شبکه‌های افراطی سنی و شیعه در خاورمیانه

ایران و ترکیه از معضلات مشابهی رنج می‌برند، همچنان که عربستان سعودی و ایران؛ معضلاتی که ریشه آن به...

محمد تنگستانی – آیا شبکه‌های سنی و شیعه در دامن زدن به اختلافات مذهبی موفق بوده‌اند؟ میزگردی درباره...