شب‌های عربی

چه برسر هزار و يك شب ايرانى آمده؟ آیا کتاب هزار و یک شب عقبه‌ای ایرانی دارد؟