شتر تروآ

سهند صاحبدیوانی به عنوان یک داستان گویی ایرانی – هلندی در این جشنواره شرکت داشته. او از تجربه‌اش در...

در پی خبری مبنی بر چاپ تصویر جین آستین روی اسکانس ده پوندی در انگلستان، گروهی با شدت با...

عدم توجه رسانه‌ای به خبر قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در انگلستان و تاثیر آن بر تغییر رویه در مراسم...

سهند صاحبدیوانی از تظاهراتها در اروپا می‍گوید، تظاهرات علیه ازدواج همجنسگرایان در فرانسه، بازی فوتبال بین مسلمانان یک مسجد...

سهند صاحبدیوانی، در شتر تروآ

سهند صاحبدیوانی، قصه‌گو و نوازنده

سهند صاحبدیوانی، قصه‌گو و نوازنده

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130418_ShotorTroy_SahandSahebdivani_SaraRushan.mp3

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130411_SHotorTroy_SahandSahebdivani_SamiraTolouee.mp3

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130404_TroyShotor_SahandSahebdivani_SamiraTolouee.mp3