شرایط ایمنی کار

سست‌بودن خاک محل ساخت‌و‌ساز یک ساختمان چهار طبقه باعث شد تا دو کارگر افغان در حال حفاری چاه در...

ناصر آقاجری، یک فعال کارگری