شرط دادستانی تهران برای برگزاری کنسرت

دادستانی تهران برای برگزاری کنسرت‌های موسیقی در استان تهران سه شرط از جمله ضبط کنسرت‌ها را تعیین کرده بود....

سومین شرط دادستانی تهران برای برگزاری کنسرت‌ها این است که پلیس از اجرای این کنسرت‌ها فیلم برداری کند.