شرق و غرب

نمایشگاه مشترکی از آثار سمانه رهبرنیا و محمدجعفر پاک‌روان