شرمساری

محمود صباحی- ترس عامل همه‌ بیماری‌هاست و ترس از خدا به سبب ژرفا و گستردگی‌اش، بی‌تردید وخیم‌ترین و...