شرکت تولیدی داروگر

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خبر تعطیلی کارخانه تولیدی داروگر را تکذیب کرده است. او گفته...

بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی شرکت تولیدی داروگر را تعطیل کرده است. کارگران می‌گویند که از ۲۵۰۰ کارگر شاغل تنها...