شرکت روغن نباتی جهان

حسین ابطحی – ۲۸ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. و مشکلشان فقط این نیست. گزارش از میان کارگران...