شرکت صنعتی دريايی ايران (صدرا)

موسی میرجهانمردی، دبیر خانه کارگر

به دلیل آنچه “تشدید مشکلات”