شرکت های پیمانکاری در شهرداری ها

کلیپی از یک کارگر شهرداری رشت منتشر شده که زیر باران در خیابان مشغول کار است و برای مقابله...