شرکت های پیمانکاری در نفت

گروهی از #کارگران طرف قرارداد شرکت پیمانکاری رامپکو در #پتروشیمی_اروند، به تعویق پرداخت مطالبات‌شان از سوی شرکت پیمانکاری قبلی...